Jogi nyilatkozat

A www.vadonzoltan.hu weboldal jogi közleménye

1. Hatály

1.1.

A www.vadonzoltan.hu weboldal

A www.vadonzoltan.hu internetes oldal (továbbiakban: “Weboldal”) tulajdonosa az Vadon Zoltán E.V. (székhely: 1065 Budapest, Weiner Leó utca 11. Fsz. 7.a., adószám: 67678842-1-42)

A Felhasználó

A Weboldal használatának feltétele, hogy a látogatók, azaz az Interneten böngészők (látogató, a Weboldal valamely szolgáltatását igénybe vevő, együttesen a továbbiakban: “Felhasználó”) elfogadják a jelen dokumentumban (továbbiakban: “Szolgáltatási Feltételekben”) szabályozottakat.

A Felhasználó a Vadon Zoltán E.V. által üzemeltetett Weboldalra történő belépéssel, illetve a Weboldalon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen Szolgáltatási Feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1.2. A Weboldal

Jelen Szolgáltatási Feltételek hatálya alá tartozik a Vadon Zoltán E.V. által, illetve a Vadon Zoltán E.V.  javára bejegyzett domain név alatt üzemeltetett Weboldal. A Vadon Zoltán E.V. a weboldalon elhelyezett Adatkezelési tájékoztatójában ismerteti az érintettekkel az adatkezelés szabályait, illetve átláthatóvá teszi az adatkezeléseit.

2. Weboldal használati feltételei:

A Felhasználók a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják.

E felhasználás főbb feltételei a következők:

Bárki használhat a Weboldalra, azaz www.vadonzoltan.hu oldalára mutató hivatkozást (link), azonban a felhasználás módja és terjedelme nem sértheti a jelen Szolgáltatási Feltételek 3. pontjában meghatározott feltételeket.

Tilos az Weboldallal való kapcsolat valótlan, félrevezető módon történő feltüntetése.

A Felhasználó nem tehet közzé valótlan információt a Weboldallal összefüggésben, vagy azzal kapcsolatosan, különösen nem a Vadon Zoltán E.V. által kínált szolgáltatásokról. A Vadon Zoltán E.V. logójának, védjegyeinek bármely módon történő felhasználása kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges.

3. A Weboldal tartalma és az azon lévő szellemi tulajdonjog

A Vadon Zoltán E.V. weboldalának arculata, tartalmának meghatározása, összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban együttesen: “Tartalom”) egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik.

Az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Vadon Zoltán E.V. kizárólagosan jogosult. A szerzői jog jogosultja a Vadon Zoltán E.V., ezért kizárólag e cég jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére.

A Vadon Zoltán E.V. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy annak bármely részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni vagy tárolni, kivéve, ha a Vadon Zoltán E.V. kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi.

Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag készítése, átdolgozása, ideértve különösen az ikonok, gombok, linkek, háttérképek, szöveg, kép, grafika, logó, fotó, hang és videó anyagok készítését, valamint a Tartalom a Vadon Zoltán E.V. előzetes engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, hozzáférhetővé tétele, terjesztése, bármilyen további Internetes felhasználása, forgalmazása.

A Vadon Zoltán E.V. azonban hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználók saját, személyes használatra a Weboldal, vagy annak részei kivonatait saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák.

A Vadon Zoltán E.V. a Tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

Amennyiben a Felhasználó önként anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt is), küld a Weboldalon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra a Vadon Zoltán E.V. ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos, időben és térben korlátlan felhasználási jogot szerezzen. Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat küldhet a Vadon Zoltán E.V. számára, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal megfelelően rendelkezik.

4. A Vadon Zoltán E.V. felelőssége

A Vadon Zoltán E.V. a Tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére – tekintve, hogy azon a Vadon Zoltán E.V.-től független változtatás is történhet – teljes mértékben felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a Tartalom megbízhatósága érdekében.

A Felhasználók a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják, és a Vadon Zoltán E.V. nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a Weboldal használatából ered, illetve a helytelen, hibás vagy hiányos Tartalom következménye.

A Vadon Zoltán E.V. a saját Weboldaláról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyezhet el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért sem.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Vadon Zoltán E.V. nem felelős a Weboldal használatának következményeként a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

5. A Weboldal adatbiztonsága

Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a Weboldal biztonságát, különös tekintettel az alábbiakra:

nem megengedett a hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult; tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;

tilos beavatkozást megkísérelni bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése [overloading] , “elárasztása” [flooding], “spamelése”, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy “összeomlasztása” [crashing]);

nem megengedett nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését is.

6. Személyes adatok kezelése

6.1. Általános rendelkezések

A Vadon Zoltán E.V. a Weboldal működtetése, illetve a Weboldalról elérhető egyes szolgáltatások nyújtása során kötelezettséget vállal a hatályos jogszabályi rendelkezések betartására, különös figyelemmel:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE, (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Infotv.”),

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (“Eht.”), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény (“Ekertv.”) rendelkezéseire,

illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a témára vonatkozó ajánlásaira.

A Vadon Zoltán E.V. a weboldalon elhelyezett Adatkezelési tájékoztatójában ismerteti a Weboldal adatkezeléseinek részletes szabályait.

7. A szolgáltatási feltételek módosítása

A Vadon Zoltán E.V. bármikor módosíthatja a jelen Jogi közleményben rögzített szolgáltatási feltételeket. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatási feltételek módosításai rá nézve minden esetben kötelezőek.

8. A személyes adatok védelme

A Vadon Zoltán E.V. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a vonatkozó adatvédelmi és egyéb jogszabályok rendelkezései szerint kezel. A tudomására jutott személyes, vagy valamely titoknak minősülő adatokat, tényeket, információkat a jogszabályokban foglaltak szerinti magas fokú védelemmel kezeli. Bővebb tájékoztatásról az Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.

Érvényes: 2020. október 1. napjától